УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

23.01.2023 г.

Настоящото Уведомление за обработване на лични данни има за цел да Ви запознае с правилата, които спазваме, когато събираме и обработваме Ваши лични данни, когато посещавате и използвате сайта www.LimaZulu.eu

Тук можете да намерите информация за това какви Ваши лични данни събираме, как и с каква цел ги използваме, на кого ги предоставяме, какви са Вашите права като субект на данни, както и как да се свържете с нас или с надзорния орган по защита на личните данни.

Това уведомление е предназначено за посетители на уебсайта www.limazulu.eu

Кои сме ние?

Сайтът www.limazulu.eu е сайт на физическо лице и има за цел да популяризира използването на умните устройства, които да ни отменят при изпълнение на ежедневни рутинни дейности.

Като физическо лице, собственикът на сайта, не събира и не обработва лични данни на физически лица. И все пак, за да работи сайтът като такъв, е необходимо да работят така наречените „бисквитки" (cookies). Бисквитките са малки текстови файлове, които се запомнят на Вашия компютър или мобилно устройство при първото Ви посещение на уебсайта.

Част от използваните бисквитки са безусловно необходими за функционирането на уебсайта (без тях той няма да може да работи), а други са необходими, за да ни помогнат да подобрим работата на уебсайта (те събират само анонимизирана информация за това как потребителите използват уебсайта, напр. кои части от уебсайта се посещават повече). Посочените категории бисквитки не събират лични данни.

Друга част от използваните бисквитки имат за цел да подобряват усещането на потребителя при използването на уебсайта (като запомнят Вашите предпочитания, напр. използван език, местоположение, големина на шрифта). Те не проследяват сърфирането Ви на други уебсайтове.

Сайтът www.limazulu.eu не изисква регистрация, нито позволява оставяне на коментари. Единственият начин да се наложи да имаме Ваши лични данни, е да зададете въпрос на собственикът. Ние ще запазим Вашите контакти, за да се свържем с Вас.

Формата ни за контакт изисква да ни предоставите:

 • Имена, с които да се обърнем към Вас
 • Е-мейл адрес
 • Телефонен номер

Използваме тези данни единствено, за да се свържем с Вас и да Ви бъдем полезни. Въпреки че определени характеристики на данните, които ни предоставяте, могат да са индикация за допълнителна лична информация (напр. името Ви може да бъде индикация и за религиозна принадлежност, имейл адресът Ви може да бъде индикация за свързаност с дадена организация и т.н.), ние не следим за такива особености и не извършваме какъвто и да е допълнителен анализ или друга обработка на имейл адреси и другите лични данни, с които разполагаме за Вас, с цел профилирането Ви, извличането на допълнителна информация, категоризирането Ви по някакъв начин или вземането на автоматизирани решения, които да имат правни последици за Вас или да Ви засягат по друг начин.

Ние се отнасяме към личните Ви данни изключително сериозно. Достъп до личните Ви данни има само собственикът на сайта и той използва данните, само за целите, за които сте ги предоставили.

Полагаме усилия, за да защитим сайта от неразрешен достъп, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до машините, на който се намира уебсайтът.

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

Не предоставяме личните Ви данни на трети лица, нито в рамките, нито извън Европейския съюз.

Държавни и общински органи:

В изпълнение на своите законови задължения в качеството си на физическо лице, LimaZulu.eu може да бъде задължено да разкрие Ваши лични данни на служители или лица по гражданско правоотношение при изрично указание на държавни или общински органи, в това число съдебни изпълнители. При разкриване на лични данни на държавни и общински органи ще се стремим да съдействаме на тези органи при техните запитвания, но също така ще се стремим да зачитаме правата и неприкосновеността на личния живот на нашите клиенти, доколкото това е възможно.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

LimaZulu.eu съхранява Вашите лични данни за период, отговарящ на необходимостта за постигане на целите, за които са събрани. Следва да се отбележи, че в определени случаи по закон може да се изисква или да се разрешава по-продължително съхранение. В такъв случай, LimaZulu.eu ще съхранява данните Ви съгласно тези нормативно определени срокове.

Използваните от LimaZulu.eu критерии за определяне на сроковете за съхранение включват:

 • За колко време са необходими данните, така че LimaZulu.eu да може да реализира целите, за които данните са събрани и се обработват;
 • Налице ли е законово задължение или друго законово или подзаконово нормативно основание за съхранение на лични данни. Примерите за такива задължения и основания са: разпоредби за задължително съхраняване на данни, съдържащи се в документи, разпоредби установяващи давностни и преклузивни срокове за реализиране на права, нареждания от държавни органи за запазване на данни.
 • Има ли необходимост от съхранение на данните за целите на административни или съдебни производства, защита на легитимни интереси или за целите на производство по разглеждане на искания на субекта на данните.

Какво НЕ правим с Вашите данни?

LimaZulu.eu НЕ обработва лични данни за целите на директния маркетинг и НЕ извършва профилиране.

LimaZulu.eu НЕ използва технически средства за автоматизирано вземане на решения.

LimaZulu.eu НЯМА да използва личните Ви данни за цели, различни от описаните по-горе.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

Съгласно Регламента субектите на лични данни имат следните права относно техните лични данни:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране;
 • Право да се иска ограничаване на обработването;
 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен");
 • Право на преносимост на данните;
 • Право на възражение срещу обработването на лични данни;
 • Право на възражение срещу лични данни за целите на директния маркетинг
 • Право на субекта на лични данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, независимо дали това обработване включва и профилиране.

Право на достъп

При отправено искане от страна на субекта на данните до LimaZulu.eu,то предоставя следната информация:

 • обработват ли се или не лични данни на субекта;
 • копие от личните данни на субекта, които се обработват LimaZulu.eu, в случаите, че се обработват такива;
 • информация относно обработваните данни .

В случай, че LimaZulu.eu обработва лични данни на субекта, предоставя следната информация относно обработваните лични данни:

 • целите на обработването;
 • получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни;
 • когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
 • съществуването на право да се изиска коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;
 • правото на жалба до надзорен орган;
 • когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник;

При искане от страна на субекта на лични данни, LimaZulu.eu може да предостави копие от личните данни, които са в процес на обработване.

Упражняването на правото на достъп на субекта на данните не следва да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на трети лица - физически и юридически, също и да води до нарушение на задължение на LimaZulu.eu, определено в нормативен акт.

Поради това при предоставяне на копие от личните данни, LimaZulu.eu изключва следната информация:

 • лични данни на трети лица, освен ако същите не са изразили изричното си съгласие за това;
 • данни, които представляват търговска тайна, интелектуална собственост, по-специално върху авторското право за защита на софтуера, или конфиденциална информация;
 • друга информация, която е защитена и не следва да бъде разкривана съгласно относимите към нея нормативни разпоредби. ** **

Право на коригиране

В случай на подадено искане от страна на субекта на личните данни за коригиране на лични данни, свързани с него, които са неточни или непълни, без ненужно забавяне, LimaZulu.eu извършва следното:

 • Проверка дали обработва или не лични данни на субекта, подал искането;
 • Проверка дали се обработват конкретните данни, за които е подадено искането за корекция;
 • Проверка дали има наличие на неточности и/или непълноти в обработваните данни;
 • При наличие на неточности, коригиране на данни в съответствие с тези, които са посочени като коректни/правилни, а при наличие на непълноти същите да бъдат допълнени/попълнени, включително чрез добавяне на декларация, като задължително се вземат предвид целите, за които личните данни са били събрани и се обработват.

Право на ограничаване на обработването

В случай на подадено искане от страна на субекта на личните данни за ограничаване на обработването на лични данни, LimaZulu.eu извършва следното:

 • Проверка дали обработва или не лични данни на субекта, подал искането;
 • Проверка дали се обработват конкретните данни, за които е подадено искането за ограничаване на обработването;

В случай, че горните условия са изпълнени, се прави проверка на следните условия, и при наличието на едно тях LimaZulu.eu ограничава обработването на лични данни, за които е подадено искането:

 • точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • LimaZulu.eu не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • субектът на данните е възразил срещу обработването на основание член 21, параграф 1 от Регламента. В този случай, LimaZulu.eu прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен")

В случай на подадено искане от страна на субекта на личните данни за изтриване на лични данни, свързани с него, без ненужно забавяне, LimaZulu.eu извършва следното:

 • Проверка дали обработва или не лични данни на субекта, подал искането;
 • Проверка дали се обработват конкретните данни, за които е подадено искането за изтриване;

В случай, че горните условия са изпълнени, се извършва проверка за наличието на следните основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или са били обработвани
 • субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;
 • субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от Регламента и няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 2;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, приложимо спрямо LimaZulu.eu;

При наличието на някое от посочените основания, LimaZulu.eu изтрива личните данни, за които е подадено искането.

Правото на преносимост на данните

В случай на подадено искане от страна на субекта на личните данни за преносимост на лични данни, свързани с него, които го засягат или които субектът е предоставил на LimaZulu.eu, без ненужно забавяне, LimaZulu.eu извършва следното:

 • Проверка дали обработва или не лични данни на субекта, подал искането;
 • Проверка дали се обработват конкретните данни, за които е подадено искането за преносимост;

В случай, че горните условия са изпълнени, се прави проверка за наличието на следните основания:

 • Има ли наличие на обработване, извършващо се въз основа на съгласието на субекта на личните данни;
 • Има ли наличие на обработване, извършващо се въз основа на договорно задължение;

В случай, че някое от изброените по-горе основания е изпълнено, LimaZulu.eu предоставя данните, за които е подадено искането, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

Правото на преносимост не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица. Препоръчва се данните, които попадат в обхвата на удовлетвореното искане за преносимост да са само лични данни на субекта, подал искането и съответно да са предоставени от него съзнателно и чрез активни действия. В обхвата се препоръчва да не попадат данни, които са анонимни или не се отнасят до субекта на данните. Когато е технически осъществимо и при наличие на искане от страна на субекта на данните, конкретните лични данни могат да бъдат прехвърлени на друг администратор, посочен от субекта на лични данни.

Право на възражение

В случай на подадено възражение от страна на субекта на личните данни срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него или които го засягат, LimaZulu.eu извършва следното:

 • Проверка дали обработва или не лични данни на субекта, подал искането;
 • Проверка дали се обработват конкретните данни, за които е подадено искането за възражение;

В случай, че горните условия са изпълнени, се извършва проверка за наличието на следните основания:

 • Има ли наличие на обработване, основаващо се на необходимост за изпълнение на задачи от обществен интерес;
 • Има ли наличие на обработване, основаващо се на легитимните интереси на LimaZulu.eu или на трета страна, необходим за изпълнението на определени цели;

В случай, че някое от изброените по-горе основания е изпълнено LimaZulu.eu прекратява обработването на данните, за които е подадено възражението за обработка, освен LimaZulu.eu не докаже, че съществуват убедителни законови основания за продължаване на обработката на данните, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции на LimaZulu.eu.

Право на възражение срещу лични данни за целите на директния маркетинг

LimaZulu.eu НЕ обработва лични данни за целите на директния маркетинг и НЕ извършва профилиране.

Право на човешка намеса при автоматизирано вземане на решения

LimaZulu.eu НЕ използва технически средства за автоматизирано вземане на решения.

Ред за упражняване на правата на субектите на лични данни

Субектите на лични данни упражнят правата си по отношение на техните лични данни, като подадат писмено искане на упражняване на съответното право, в свободен текст.

Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни се приемат по следния начин:

 • По електронен път на следния имейл адрес: office@limazulu.eu
 • Контактната форма на сайт www.limazulu.eu
 • Чрез обаждане на телефон +359 888 326203

Искането за упражняване на права, свързани със защитата на личните данни, съдържа следната информация:

 • Идентификация на лицето – име, адрес, ЕГН/ЛНЧ/друг аналогичен идентификатор или други идентификационни данни на съответното физическо лице
 • описание на искането;
 • предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция;
 • Конкретните личните данни, за които се отнася искането;
 • Искане – описание на искането и друга информация, в зависимост от вида на правото, което се упражнява;
 • Метод на предоставяне на информацията и отговор на искането – на хартиен или електронен носител.

В случаите, когато LimaZulu.eu има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане за упражняване на право, LimaZulu.eu може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните.

Ако целите, за които LimaZulu.eu обработва лични данни, не изискват идентифициране на субекта на данните, LimaZulu.eu не е задължен да поддържа, да се сдобие или да обработи допълнителна информация, за да идентифицира субекта на данни с единствената цел да бъде предоставен отговор на направеното искане за упражняване на права.

В тези случаи, когато LimaZulu.eu не е в състояние да идентифицира субекта на данните, LimaZulu.eu не е задължен да отговори на искането по същество. Ако е възможно, LimaZulu.eu уведомява субекта за невъзможността той да бъде идентифициран и да бъде предоставен отговор на неговото искане по същество. LimaZulu.eu доказва невъзможността за идентификация на субекта.

В случай, че субектът на данните предостави допълнителна информация, позволяваща неговото идентифициране с цел да упражни правата си по Регламент, то LimaZulu.eu разглежда искането му по същество.

Администраторът съдейства за упражняването на правата на субекта на данните.

Информацията и комуникацията, която се осъществява със субекта на данните се предоставя в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език.

Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго. Информацията може да бъде дадена устно, ако субектът на данните е поискал това, при положение, че идентичността на субекта на данните е доказана.

LimaZulu.eu предоставя информация относно действията, предприети във връзка с полученото искане за упражняване на правата на субектите, в срок от един месец от дата на получаване на искането.

При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от дадения субект на данни.

LimaZulu.eu информира субекта за всяко такова удължаване в срок до един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

В случаите, когато исканията за упражняване на права на субектите са явно неоснователни или прекомерни, особено поради своята повторяемост, LimaZulu.eu може да начисли разумна такса въз основа на административните разходи за предоставяне на информацията или да откаже да отговори на искането за упражняване на права.

LimaZulu.eu преценява за всеки отделен случай дали дадено искане е явно неоснователно или прекомерно.

Като прекомерни ще бъдат отчитани всички искания на субектите на лични данни за упражняване на права, които вече са били напълно удовлетворени или които в голяма степен се припокриват с вече удовлетворени искания, независимо от периодите и интервалите от време, изтекли между отделните искания, освен ако не е настъпила промяна в данните или други параметри на обработването, след като първото искане е било удовлетворено. (Например, в случай, че дадено искане е удовлетворено и последва ново искане за упражняване на същото право, като междувременно не е постъпила нова информация и не се обработват допълнителни лични данни на субекта, то въпросното искане ще бъде отчетено като прекомерно поради своята повторяемост. В такива случаи е възможно LimaZulu.eu да откаже да отговори на искането или да начисли разумна такса, базирана на административните разходи за уважаването му.)

При отказ за предоставяне на достъп до лични данни, LimaZulu.eu аргументира отказа си и информира субекта на данни за правото му да подаде жалба до КЗЛД и да търси защита по съдебен ред.

LimaZulu.eu води регистър на постъпилите искания от субектите на данни за упражняване на права и отговорите към тях.

Ограничения

Упражняването на правата на субектите на данни могат да бъдат ограничени с цел да се гарантира:

 • националната сигурност;
 • отбраната;
 • обществения ред и сигурност;
 • предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наложените наказания, включително предпазването от и предотвратяването на заплахи за обществения ред и сигурност;
 • други важни цели от широк обществен интерес и по-специално важен икономически или финансов интерес, включително паричните, бюджетните и данъчните въпроси, общественото здраве и социалната сигурност;
 • защитата на независимостта на съдебната власт и съдебните производства;
 • предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на нарушения на етичните кодекси при регламентираните професии;
 • защитата на субекта на данните или на правата и свободите на други лица;
 • изпълнението по гражданскоправни искове.

Информация за контакт

Можете да се свържете с LimaZulu.eu на следния адрес:

гр. София, ул. „Продан Таракчиев" № 10

Тел: +359 888 326203

електронен адрес: office@limazulu.eu

За всички въпроси по отношение обработката на Вашите лични данни, можете да се обърнете към Кирил Соколов, собственик на www.limazulu.eu.

Актуализация

Настоящият документ подлежи на периодичен преглед за актуалност и адекватност и при нужда се актуализира.

При извършването на актуализации, промените следват да бъдат публикувани и своевременно сведени до знанието на всички заинтересовани лица.