Услуги
services hero image
Консултантски услуги
Консултантски услуги
 • Консултация по технически и технологични въпроси относно системи, инсталирани от доставчика или други системи с цел оптимизиране и надграждане на работата им, изграждане на интеграции между различни системи, подмяна на остарели системи и компоненти, добавяне на функционалност и други
 • Проучване на пазара за наличност и цени на техника, устройства и модули и технически или технологични решения за разрешаване на конкретен проблем или задача
 • Анализ и диагностика на съществуващи системи, с цел ремонт, подобряване на работата им, интеграция с външни системи и т.н
Проучване
 • Събиране на изискванията и желанията на клиента, включително предпочитания за технология, производители, начин на изпълнение
 • Проучване на възможностите за изграждане и оформяне на идеята
 • Представяне на идеята и обобщение на необходимите материали, услуги и дейности
 • Получаване на съгласие от клиента за проектиране
Проучване
Проектиране на техническо решение
Проектиране на техническо решение
 • Документиране на изискванията и очакваните резултати
 • Описание на необходимите материали, услуги и дейности
 • План-график по дейности във времето и съответните изпълнители
 • План-сметка с всички разходи, време за доставка и условия за плащане

Проектът на техническо решение се съгласува с клиента и се оформя като поръчка.

Изграждане на техническо решение
 • Подготовка за инсталация на предвидените в проекта модули, устройства и агрегати
 • Готовността на всеки модул, устройство или агрегат за инсталация, се удостоверява с протокол за извършени тестове
Изграждане на техническо решение
Инсталиране
Инсталиране
 • Физически монтаж на съответните модули и компоненти, опроводяване и окабеляване
 • Свързване на информационните шини, комуникационни канали и мрежи, настройка на параметри и функции и оживяване на системата
 • Провеждане на функционални тестове, целящи да удостоверят работоспособността на системата и съответствието ѝ с изискванията. При нужда, особено при сложни системи се съставя и следва тестови план, където се разписват тестовите условия, сценарии и очакваните резултати
 • Въвеждане на техническото решение в експлоатация и начало на периода на поддръжка
Поддръжка

Поддръжката е допълнителна услуга, предоставяна от доставчика в помощ на клиента по време на жизнения цикъл на системата и целяща да освободи клиента от несвойствени за него дейности и действия, които доставчика може да предложи с по-добро качество и/или ефективност. Типичен пример са дейности по обновяване на програмното осигуряване.

Услуги по поддръжка:

 • Периодични прегледи на системите за дефекти и съответствие с установени норми
 • Проверка на работоспособността на системите и модулите
 • Стрес тестове за устойчивост на системите на външни въздействия
 • Обновяване на системното и програмно осигуряване на системите, с цел поддържане на съвременно ниво на технологията, защита от сривове, улеснено разширение на системата, осигуряване на съвместимост с външни системи и услуги
 • Ремонт и възстановяване на работоспособността на системите след сривове, дефекти в модули и компоненти или въвеждане на промени, вследствие външни фактори или желания на клиента
Поддръжка
Как да помогнем?Свържете се с нас
С какво разполагаме?

Работилница за изработване на механични прототипи.

Развойна лаборатория, оборудвана със съвременна измервателна и аналитична техника, за изработване и тестване на електронни и мрежови прототипи, WiFi модули и компоненти.

Радио лаборатория, оборудвана с измервателна и аналитична техника за радиовълни, предаватели, приемници и антени.

Нашият екип разполага с опит и експертиза в областта на:
 • Аналогова електроника и електротехника
 • Цифрова електроника и микропроцесорна техника
 • Средства за измерване и контрол
 • Средства за управление и контрол. Индустриална автоматизация.
 • Изчислителна техника и компютри
 • Информационни системи и софтуер
 • Информационни мрежи и интернет, комуникационни протоколи
 • IoT (Internet of Things)
 • Embedded systems development
 • Авионика
 • Радио комуникации, средства за радиовръзка, радиотехника
 • Управление на проекти (PMP)
 • Управление на ИТ услуги и outsourcing
 • Програмиране
 • Риск анализ и управление на риска
Свържете се с насСвържете се с нас