Общи условия за използване на сайт LimaZulu.eu

23.01.2023г.

Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:

 • „ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва сайта на LimaZulu.eu.
 • „Електронна препратка" е връзка, обозначена в сайта, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 • „Сайт" е сайта www.limazulu.eu, което представлява обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, eлектронни препратки или други материали и ресурси.
 • „IP Адрес" („IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 • „Информационна система" е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
 • „Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

Общи условия за ползване на сайта

 • Потребителят има право да използва този сайт, както информацията и материалите, съдържащи се в него, само за позволени от закона цели, без да накърнява правата и да ограничава достъпа до този сайт на трета страна.
 • Ползването на сайта е по инициатива, желание и за сметка на Потребителя, при спазване ограниченията в ЗАПСП в полза на титуляра на авторското право – LimaZulu.eu или трета страна.

На потребителя е забранено следното:

 • Да променя, копира, възпроизвежда (цялостно или частично), публикува, изпраща (по какъвто и да е начин), заема, продава, създава вторични материали на базата на съдържанието в сайта, да използва с търговска цел или да разпространява по какъвто и да е друг начин никакъв елемент от съдържанието на този сайт, без предварително писмено разрешение от LimaZulu.eu.
 • Да използва неправомерно сайта или съдържанието в него (в т.ч., но не само, изпращане или предаване на материали със заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, обидно, нарушаващо конкуренцията, оклеветяващо, неприлично или друг вид незаконно съдържание или каквито и да са материали, които представляват или подбуждат поведение, което може да бъде квалифицирано като престъпление, да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин да наруши законите на Република България).
 • Изрично не се разрешава използването на какъвто и да е софтуер или устройства с цел достъп и масово копиране/сваляне на съдържанието в сайта.
 • Да използва сайта, за да получи неоторизиран достъп до други компютърни и информационни системи или мрежи.
 • С оглед периодичното допълване и актуализация на информацията на сайта, нейното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху нея, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от LimaZulu.eu. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяната чрез сайта информация.
 • При извършване на промени в Общите условия, LimaZulu.eu ги довежда до знанието на потребителите чрез публикуването им на Уебсайта. LimaZulu.eu предоставя на потребителите двуседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие.

Органичаване на отговорността

 • Пълното съдържание на сайта се предоставя „такова, каквото е". LimaZulu.eu е предприело всички необходими мерки да гарантира достоверността, истинността и пълнотата на информацията тук, както и отсъствието на подвеждащи данни.
 • LimaZulu.eu не носи отговорност за неправилно интерпретиране на информацията от Потребителя и обстоятелства извън контрол на LimaZulu.eu – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на дружеството
 • Използването на сайта, както и действията, които потребителят предприема вследствие на това, са отговорност изцяло на потребителя.
 • При никакви обстоятелства LimaZulu.eu или други трети лица, споменати на този сайт или участвали в неговото създаване, не носят отговорност за каквито и да са щети (в това число, но не само, преки, косвени, наказателни, специални, случайни, предизвикани, последващи вреди, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на дейността или други), причинени по какъвто и да е друг начин, свързани или произтекли от използването, невъзможността да бъде използван или липсата на достъп до сайта или на материал, публикуван в него, както и боравенето с него или на други сайтове, към които този сайт препраща, както и на други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат в някои от тези сайтове, независимо от основанието и липсата на предупреждение за евентуалното възникване на вреди и дори и когато LimaZulu.eu е било уведомен за вероятността от настъпване на подобни щети.
 • В случаите извън посочените тук, отговорността на LimaZulu.eu се ограничава до максимално допустимата степен, разрешена от законите на Република България.
 • Ползването на този сайт може да води до разходи от страна на Потребителя, като такси за доставка на Интернет връзка, мобилен достъп до Интернет и други. LimaZulu.eu не дължи на Потребителя никакви суми във връзка с каквито и да са разходи за ползването на този сайт.

Препратки

 • Възможно е в сайта да има хипервръзки към уебсайтове, източници или рекламодатели, които са собственост на трети страни. Доставчикът не наблюдава тези препратки в Сайта, тъй като те са предоставени само за улеснение на потребителите.
 • Използвайки препратките, Потребителят е наясно, че напуска този сайт. LimaZulu.eu не носи отговорност за достъпа към тези външни сайтове, както и за тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, рекламите, продуктите или други материали, станали достъпни на или чрез тях. LimaZulu.eu не носи отговорност за политиката относно защитата на личните данни или сигурността на тези сайтове. Ползването им е отговорност единствено на Потребителя. Потребителите следва да предявяват претенциите си към администратора или уебмастъра на съответния външен сайт.
 • Препратки от трети страници към сайта са допустими, ако са извършени в подходящ контекст. Ако са ви необходими уточнения за възможността да поставите препратка във вашия уеб сайт към страница от този сайт, моля, свържете се с нас.

Авторско право

 • Правата на интелектуална собственост върху всички елементи на съдържанието на Уебсайта, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и са притежание на LimaZulu.eu и/или съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на LimaZulu.eu и предоставило за публикуване съответните материали, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
 • Този уеб сайт може да съдържа материали, названия или търговски марки, които са собственост на други компании, организации и сдружения, защитени от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).
 • Изрично не се разрешава използването на каквото и да е Съдържание от сайта, освен по начин, който не противоречи на настоящите условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на LimaZulu.eu.
 • Достъпът до този сайт както и до всяка част от съдържанието му не дава по никакъв начин право за ползване на интелектуалната собственост без предварителното писмено разрешение на автора LimaZulu.eu.

Поверителност

 • LimaZulu.eu се придържа към високи стандарти за защита на личните данни, като спазва приложимото законодателство в областта, включително предприема необходимите действия във връзка с Регламент 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Общ регламент"), в сила от 25 май 2018 г.. За да се осигури придържане към и спазване на Общия регламент при предоставяне на информация, настоящите текстове, както и Политиката за поверителност са обвързващи за потребителите при използване на сайта.
 • LimaZulu.eu не носи отговорност за личната идентифицираща информация, която Потребителят разкрива пред други сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на сайта.
 • Информацията, предоставяна от Потребителя при посещението на този сайт, се използва за отговаряне на отправените запитвания, за подобряване на сайта, за връзка с потребителите, за информационни цели, за приемане на заявки и изпращане на информация до потребителите и др. По време на посещението на сайта, Доставчикът получава информация за броя на посетителите, IP адреса на Потребителя, датата и часа на посещението, източника на заявката и други данни, които може да ползва за целите на своята вътрешна статистика и системно администриране.
 • LimaZulu.eu има право да променя политиката за поверителност, както Общите условия за ползване на сайта по всяко време. Задължение на потребителя е да се запознава със Съдържанието и настъпилите промени в него. Датата на последна актуализация на тази страница е отбелязана в началото на условията за ползване на сайта.

Прекратяване на договора

 • Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
  • прекратяване на функционирането и/или поддържането на Уебсайта;
 • В случай на прекратяване на договора, LimaZulu.eu не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до сайта, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.